-->

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

ഫോൺ 'ഹാങ്ങ്' ആണോ  എങ്കിൽ 'ഹാക്കിങ്' ആയിരിക്കും.  നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ചാരൻ ഒളിഞ്ഞിരി…

Latest posts

5:38 How to Protect Gmail Account from Hackers ക്ലിഫ് സ്‌റ്റോൾ ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും,…

വായ്പയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നവരാണ് നമ്മളില്‍ ഭൂരിഭാഗം ആള്‍ക്കാരും..അല്ലേ ? ഭവന വായ്പ, വാഹന വായ്പ, വ…

ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ സുപ്രധാനമായ ഒരു നിയമമാണ് സർഫാസി (SARFASI) ആക്ട് അഥവാ സെക്യൂരിറ്റിസേഷൻ ആൻഡ…

എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ മെരുക്കാം | How to improve credit score

അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിലാണ് വായ്‌പ്പാ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിക്കുക. അതിനായി ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആയിരി…

ലീന നായരും ഗബ്രിയേൽ കൊക്കോയും | Leena Nair and Gabriel Coco

ഫാഷൻ ലോകത്തെ ഇതിഹാസമെന്നാണ് ഗബ്രിയേൽ കൊക്കോ അറിയപ്പെടുന്നത്.1910 ൽ അവർ സ്ഥാപിച്ച ഷനേൽ എന്ന ബ്രാൻഡിന…