കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം പാലക്കാട് Kanjirappuzha Dam Palakkad


kanjirapuzha dam
Kanjirappuzha Dam

പാലക്കാട്‌ ടൗണിൽ നിന്നും 38 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു അണക്കെട്ടാണിത്. തൂതപ്പുഴയുടെ കൈവഴിയായ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയുടെ കുറുക്കെ നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടാണിത്. 
പ്രകൃതി രമണീയമായ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശികർക്ക് രസകരമായ ഒരനുഭവമായിരിക്കും. 

kanjirapuzha dam
Kanjirappuzha Dam


അണക്കെട്ട് വെറ്റിലച്ചോല എന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു നിത്യഹരിത വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
.അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണക്കെട്ടിന്റെ കൂടെ വനഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സന്ദർശകർക്കുള്ളത്.
kanjirapuzha dam
Kanjirappuzha Dam
 
അണക്കെട്ടിനടുത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഒരു നഴ്സറി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ നഴ്സറി വിദേശീയരുടെ ഇടയിൽ പേരുകേട്ടതാണ്.

കീശയിലെ കാശും യാത്രകളും പിന്നെയും ബാക്കി ...
Previous Post Next Post