ആലപ്പുഴ നഗരം ആലപ്പിയിലേക്കൊരു യാത്ര Alappy Alappuzha


alappy
Alappy
ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കേന്ദ്രം. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു ആലപ്പുഴ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആലപ്പി എന്നായിരുന്നു. ദ്വീപുകളും, കായലുകളും ആലപ്പുഴയ്ക്ക് കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്ന പേര് ചാർത്തികൊടുത്തു. 

alappy
Alappy

2016 ൽ സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവിയോണ്മെന്റ് മൈസൂർ, പനാജി എന്നീ നഗരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായി ആലപ്പുഴയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 

alappy
കൈനകരി ലാറ്റിൻ പള്ളി 

മലനിരകളോ കാടോ ഇല്ലാത്ത ഈ ജില്ല ജലവും കൈതോടുകളുമായി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു
alappy
Alappy

പണ്ട് കച്ചവടം സജീവമായിരുന്ന ഈ കായലും തോടുകളും ഇപ്പോൾ ടൂറിസത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. ആലപ്പുഴയുടെ പ്രധാന വരുമാനവും ഇപ്പോൾ ടൂറിസമാണ്. വിദേശ -ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ആലപ്പുഴ നിങ്ങൾക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. 
Previous Post Next Post