ദേശീയ വനിതാകമ്മീഷൻ National Commission for Women

national commission for women upsc national commission for women chairman national commission for women address national commission for women recruit

 സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും തടയാനായും , സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരമാവധി നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് 1990 ൽ പാസ്സാക്കിയതാണ് ദേശീയ വനിതാകമ്മീഷൻ നിയമം ,


national commission for women upsc
national commission for women chairman
national commission for women address
national commission for women recruitment
national commission for women's is a constitutional body
national commission for women act
national commission of india
present chairman of national commission for women(ncw)


 വനിതാകമ്മീഷന്റെ കടമകൾ  Duties of the National Commission for Women

 • ഭരണഘടനയിലും മറ്റു നിയമങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനാ യി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുക . 
 •  സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം അന്വേഷണ റി പ്പോർട്ടുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുക .
 • സ്ത്രീസംരക്ഷണത്തിനായി ഭരണഘടനയിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളി ലെയും വകുപ്പുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്തുകയും ഏതെങ്കിലും പഴുതുകളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ മറ്റാനാവശ്യ മായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഭേദഗതികൾ വരുത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുക 
 • സ്ത്രീകളുടെ അവകാശലംഘനം , അവരുടെ സംരക്ഷണം , സമത്വം , വി കസനം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടി കൾ സ്വീകരിക്കുക , ഇവ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പരിശോധിക്കുകയും , സ്വമേധയാ കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുക
 •  സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും വിവേചനത്തെയും അവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠനങ്ങളോ അന്വേഷണങ്ങളോ നടത്തുക ; പരിഹാരങ്ങൾ നിർ ദ്ദേശിക്കുക .
 • വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കുകയും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക .
 •  സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക - സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക .
 •  . സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് വിലയി രുത്തുക , 
 •  സ്ത്രീകളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ , ജയിൽ , സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക .
 •  സ്ത്രീസമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേസ് നടത്തിക്കാനുള്ള ധനസഹായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക .
 • സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും സർക്കാ രിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകുക . 
 • അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാ യി കമ്മീഷന് കേസ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള സിവിൽ കോടതിയുടെ അതേ അധികാരം ഉണ്ട് ; പ്രത്യേകിച്ചും .
 • അയച്ച്  ഇന്ത്യയുടെ ഏതുഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെയും സമൻസ് വിളിപ്പിക്കാനും , സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച് മൊഴിയെടുക്കുവാനും . ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ കണ്ടെത്താനും ഹാജരാക്കുവാനും സത്യവാങ്മൂ ലം വഴി തെളിവ് സ്വീകരിക്കാനും . പൊതുരേഖകളോ പകർപ്പോ കോടതികളിൽനിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും ഓ ഫീസുകളിൽനിന്നോ ആവശ്യപ്പെടാനും .രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനോ വ്യക്തികളെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനോ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ട്
കേരള വനിതാകമ്മീഷൻ Kerala Women's Commission

സംസ്ഥാനതലത്തിലും വനിതാകമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് . അദ്ധ്യ ക്ഷയും രണ്ട് മെമ്പർമാരും ചേർന്ന ഈ സംസ്ഥാന കമ്മീഷനും ദേശീയ കമ്മീ ഷനുള്ള അതേ അധികാരമുണ്ട് . 1990 ലെ കേരള വനിതാകമ്മീഷൻ നിയമപ്രകാ രമാണ് ഇത് നിലവിൽവന്നത് .

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.