സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ചികിത്സാ രേഖകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും? How to get medical records from a private hospital?

Treatment details from Private Hospital സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ രേഖകള്‍

How to get medical records from a private hospital?

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ രേഖകള്‍ക്കായി ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ നല്‍കേണ്ട വിവരാവകാശ അപേക്ഷയുടെ മാതൃക. ചികിത്സാ രേഖകള്‍ക്കായി 
ഹോസ്പിറ്റലില്‍ നേരിട്ട് / തപാലില്‍ നല്‍കേണ്ട അപേക്ഷയുടെ മാതൃക താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയില്‍, ആര്‍.ടി.ഐ ആക്റ്റ് സെക്ഷന്‍ 2(f) പ്രകാരം സ്വകാര്യ നികായത്തെ സംബന്ധിച്ച ക്ഷമതയുള്ള അധികാരകേന്ദ്രമായ ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക്  പ്രാപ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ആണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും അവ ശേഖരിച്ച് നല്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ വിവരങ്ങള്‍ അപേക്ഷകന് നല്‍കുവാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷയില്‍ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

From

Name & address of the applicant

To

State Public Information Officer
District Medical Officer /Directorate of Health Services/Ministry of Health Department
<Address of the said Govt office>
Respected Sir,
Subject: RTI application seeking the treatment details from ............. Hospital, ................ within 48 hours as per section 7(1).
Reference:  1) Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and             Ethics) Regulations, 2002, Section 1.3.2.                                                                  
    2) National Consumer Disputes Redressal Commission Judgment (NCDRC) regarding the medical records of a patient. 

Name & address of the hospital: .............................
IP Number: .............................
Name of the patient: ...............................
Applicant's relationship with Patient: ...............
Date of Admission: ..........................
Date of Discharge: ..........................
I was admitted to........................ hospital during the above period. I request you to take the necessary steps to get complete information about the treatment given to me during the above-mentioned period. I kindly request you to instruct the above hospital using the officer's power to provide the below information as per RTI act section 2(f). Please provide the requested information within 48 hours related to the life and liberty of a person.
Please provide the following information/copy of the documents:
1.Case sheet.
2. All investigation reports including radiology reports with film.
3. Medication charts.
4. Doctor's prescription sheets.
5. Daily progress notes
6. Treatments and procedures are done by the hospital
7. Name and qualification of the doctors involved in each procedure.
8. Admission assessment papers.
9. All consent documents.
10. Referral letters received from another hospital (s) if any
11. Diet charts, Water intake output charts.
12. Complete case history/details about the previous admission of the patient.
13. Final Bill along with complete breakup.
14. All follow-up charts.
15. All other documents held with the hospital regarding the treatment
I kindly request you to consider this application with high priority and please take immediate steps to get the information. I enclose a copy of my ............... for proof of identity.

Place: Signature
Date:ചികിത്സാ രേഖകള്‍ക്കായി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ നല്‍കേണ്ട അപേക്ഷയുടെ മാതൃക.


From
    <Name of the applicant>
    <Address with Pincode>

To

    Director
    <Name and Address of the hospital>

Respected Sir,

    Subject: Application for treatment details / records.
    Reference:  1) Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette, and             Ethics) Regulations, 2002, Section 1.3.2.                                                                  
    2) National Consumer Disputes Redressal Commission Judgment (NCDRC) regarding the medical records of a patient. 
   
    Kind attention is invited to the reference cited. I was admitted to your hospital during the below-mentioned period.  I request you to provide complete information about the treatment given to me during these periods within 72 hours.
    1) IP Number:  .............................
    Date of Admission:  ..........................
    Date of Discharge:  ..........................
    2) IP Number:  .............................
    Date of Admission:  ..........................
    Date of Discharge:  ..........................
   
Please provide the following information/copy of the documents/records:
1.  Case sheet.
2.  All investigation reports including radiology reports with film.
3.  Medication charts
4.  Doctor's prescription sheets
5.  Daily progress notes
6.  Treatments and procedures done by the hospital
7.  Name and qualification of the doctors involved in each procedure.
8.  Admission assessment papers
9.  All consent documents
10.  Referral letters received from another hospital (s) if any
11.  Diet charts, Water intake output charts
12.  Complete case history/details about the previous admission of the patient.
13.  Final Bill along with complete breakup.
14.  All follow-up charts
15.  All other documents held with the hospital regarding the treatment
    I kindly request you to consider this application with high priority and please take immediate steps to provide all the details within 72 hours as specified in Indian Medical Council Regulations, 2002, Section 1.3.2.

Place:                 Yours faithfully,
Date:                  
Previous Post Next Post