നഗരങ്ങളും അപരനാമങ്ങളും Cities and nicknames

 ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ : അഹമ്മദാബാദ്

പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ നഗരം : അലാഹബാദ്

സുവർണ്ണ നഗരം :  അമൃതസർ

ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൻ വാലി ; ബാംഗ്ലൂർ

സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ  : കോയമ്പത്തൂർ

ഇന്ത്യയുടെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് : കൂർഗ്

കൽക്കരിയുടെ തലസ്ഥാനം : ധൻബാദ്

കശുവണ്ടിയുടെ തലസ്ഥാനം : കൊല്ലം

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം : മുംബൈ

വൈനിന്റെ തലസ്ഥാനം : നാസിക്

ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ തലസ്ഥാനം : വാരാണസി

ആയിരം മലകളുടെ നാട് : റുവാണ്ട

ആയിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് : ഫിൻലാന്റ് 

ഫിൻലാന്റ്

ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് : ഇന്റോനേഷ്യ

ആയിരം മിനാരങ്ങളുടെ നഗരം: കെയ്റോ

ആയിരം കിണറുകളുടെ നഗരം: ചമ്പാരൻ

ആയിരം ആനകളുടെ നാട്: ലാവോസ്

ആയിരം തൂണുകളുടെ കൊട്ടാരം: അലൈ ദർവാസ

ആയിരം ആവശ്യമുള്ള മരം എന്നറിയുന്നത്: തെങ്ങ്

ആയിരം തെങ്ങ്: കേരളത്തിലെ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

Previous Post Next Post