കേരളത്തിലെ വനഭൂമി Forest land in Kerala

 കേരളത്തിന്‍റെ എത്ര ശതമാനമാണ് വനഭുമി

29%

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വനഭുമിയുള്ള ജില്ല

ഇടുക്കി

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വനഭുമിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ല

വയനാട്

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വനഭുമിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ ജില്ല

പത്തനംതിട്ട

ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വനഭുമിയുള്ള ജില്ല

വയനാട്

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റിസര്‍വ് വനം/വനം ഡിവിഷന്‍ ഉള്ള ജില്ല

പത്തനംതിട്ട

പത്തനംതിട്ടയിലെ വനം ഡിവിഷനുകള്‍

റാന്നി, കോന്നി, അച്ചന്‍കോവിലാര്‍

ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷന്‍

റാന്നി


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷന്‍

കോന്നി

ഏറ്റവും കുറവ് റിസര്‍വ് വനം ഉള്ള ജില്ല

ആലപ്പുഴ (എണ്ണം 1, വിയ്യാപുരം)

കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിതവനം 

സൈലന്‍റ് വാലി

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട്

സൈലന്‍റ് വാലി

സൈരന്ധ്രി വനം എന്ന പേരില്‍ അറിയപെടുന്ന വനം

സൈലന്‍റ് വാലി

കേരളത്തിലെ മനുഷ്യനിര്‍മിത വനം

കരീം ഫോറസ്റ്റ് പാര്‍ക്ക്, കാസര്‍കോട്

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കണ്ടല്‍കാടുകള്‍ ഉള്ള ജില്ല

കണ്ണൂര്‍

കേരള വനം വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ന്‍റെ ആസ്ഥാനം

കോട്ടയം

കേരള വനം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

പീച്ചി, തൃശ്ശൂര്‍

വനം വകുപ്പിന്‍റെ ആസ്ഥാനം

വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം

ഫോറസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ (International Forest Training School) ആസ്ഥാനം

അരിപ്പ, തിരുവനന്തപുരം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രായംകൂടിയ തെക്ക് മരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് 

നിലമ്പൂർ 


ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെക്കായി കണക്കാക്കപെടുന്നത് 

കന്നിമരം (പറമ്പികുളം)

സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സഹകരണത്തോടെ കേരളത്തെ ഹരിതഭമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി 

എന്റെ മരം 

സംസ്ഥാനത്തെ കലാലയങ്ങൾ ഹരിതഭമാക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം - വനം വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതി 

നമ്മുടെ മരം പദ്ധതി 

Previous Post Next Post