ഉളുപ്പുണി വ്യൂ പോയിന്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരാം? How to reach Ulupuni View Point

ഉളുപ്പുണി വ്യൂപോയിന്റിലെത്താൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. | How to reach Ulupuni View Point

🚗നിങ്ങൾ ഈരാറ്റുപേട്ട/കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ.
ഒന്ന് വാഗമൺ വഴി -> ചോറ്റുപാറ ജംഗ്ഷൻ, പിന്നെ ഉളുപ്പുണ്ണി.🚗നിങ്ങൾ തൊടുപുഴ/എറണാകുളം ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ.
കാഞ്ഞാർ വഴി -> മൂലമറ്റം -> ചോറ്റുപാറ ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഉളുപ്പുണി .

ഉലുപ്പുനിയിലേക്കുള്ള രണ്ട് റൂട്ടുകളും ശുദ്ധമായ ഓഫ്-റോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിലുള്ള സാഹസികത പ്രദാനം ചെയ്യും.


Previous Post Next Post