നിങ്ങളിത് വായിച്ചോ ?»

View all

How to Protect Gmail Account from Hackers

ക്ലിഫ് സ്‌റ്റോൾ ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും,അദ്ധ്യാപകനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. 1986-ൽ, ലോറൻസ് ബെർക്ക്‌ലി നാഷണൽ ലാബിലെ ക…

സർഫാസി (SARFASI) ആക്ട് അഥവാ സെക്യൂരിറ്റിസേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസ്സെറ്സ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ട്

ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ സുപ്രധാനമായ ഒരു നിയമമാണ് സർഫാസി (SARFASI) ആക്ട് അഥവാ സെക്യൂരിറ്റിസേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻ…

Load More
That is All