കോവിഡ് സത്യവാങ്മൂലം മലയാളം Covid self declaration form pdf

 കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു lockdown മുന്നിൽ കാണുന്നു.കേരളം ആ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ മുന്നോട്ടു പോയിരിക്കുന്നു.കേരളത്തിൽ കോറോണയുടെ രണ്ടാം വരവിനോട് ചേർന്ന് 2021 മെയ് 9 മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് 16 മെയ് വരെയാണ് ലോക്ക് ആകുന്നത്.

അവശ്യ സാധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സെല്ഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ആണ് ഇത്.

ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുത്തു പൂരിപ്പിക്കുകയോ ഇതേ മാതൃകയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി.

click here for pdf 👇മാസ്ക് ധരിക്കുക ,സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക,അകലം പാലിക്കുക.

അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുക.
self declaration form english

self declaration form malayalamself declaration form kerala,self declaration form malayalam ,self declaration form pdf ,self declaration form for covid-19,
സത്യവാങ്മൂലം മലയാളം
self declaration form kerala
self-declaration form sample
self declaration form for covid-19
self-declaration form format
self declaration form indigo
self declaration form pdf
self declaration form covid-19 pdf
self declaration form air india
covid sathyavangmoolam format in malayalam
sathyavangmoolam pdf download
self declaration pdf download  
Previous Post Next Post