മാലോം വന്യജീവി സങ്കേതം കാസർഗോഡ് Malom KASARAGOD


malom wildlife sanctuary
Malom

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാലോം വന്യജീവി സങ്കേതം കാൺഗഡ് മേഖലയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒന്നാണ്. 
ഇടതൂർന്ന കാടുകളും വിവിധതരം വന്യജീവികളാലും സമൃദ്ധമായതാണ് മാലോം വന്യജീവി സങ്കേതം. 

malom wildlife sanctuary
Malom

മലബാർ വേഴാമ്പൽ (Malabar hornbill), കാട്ടുപന്നി (wild pig),പറക്കുന്ന അണ്ണാൻ ( flying squirrel), റീസസ്‌ കുരങ്ങൻ (rhesus monkey) and മുള്ളൻപന്നി (porcupine ), ആന, കടുവ, കാട്ടുപോത്ത് തുടങ്ങിയ വിവിധതരം മൃഗങ്ങളെയും 200 ൽ പരം പക്ഷികളെയും, പിന്നെ രാജവെമ്പാലയേയും മലമ്പാമ്പിനെയും മറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും. 

malom wildlife sanctuary
Malom
കൂടാതെ അപൂർവ്വ ഇനത്തിൽ പെട്ട വിവിധ തരം സസ്യങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്ഥലം. 
പക്ഷിനിരീക്ഷകർക്കും, പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും വിസ്മയലോകമാണ് ഇവിടം.

Previous Post Next Post