സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം: പരാതി സമർപ്പിക്കാനുള്ള നമ്പരുകൾ Violence against women: Complaint numbers

contact number

വനിതാ കമ്മിഷനിൽ പരാതി സംബന്ധ അന്വേഷണത്തിന്: 9188380783 

വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ: 0471 2300509, 94000 56700

വനിതാ കമ്മിഷൻ ഹെൽപ് ലൈൻ: 0471 537252 

കേരള പൊലീസ് വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ: 9995 39953

വനിതാ സെൽ ഹെൽപ് ലൈൻ: 1091 

എസ്പി, വനിതാസെൽ: 0471 2338100

തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ: 0471 241 8277 

കൊല്ലം: 0474 276 4579 

പത്തനംതിട്ട: 0468 2325 352

ഇടുക്കി 04862 229100 

ആലപ്പുഴ: 0477 2237474‌

കോട്ടയം : 0481 2561414 

എറണാകുളം സിറ്റി: 0484 2356

എറണാകുളം റൂറൽ: 0484 262 3399 

തൃശൂർ: 0487 2441897

പാലക്കാട്: 0491 250 4650 

മലപ്പുറം: 0493 6206127 

കോഴിക്കോട് റൂറൽ: 0496 2517767

കോഴിക്കോട് സിറ്റി: 0495 2724070, 272 4143 

വയനാട്: 0493 620 6127 

കണ്ണൂർ: 0497 2764046 

കാസർകോട്: 04994 257 591

Previous Post Next Post