കേരള നവോത്ഥാന കാല പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടന്ന വർഷങ്ങളും Kerala Renaissance agitations and the years that took place

 *1599* : ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ്

*1653* : കൂനൻ കുരിശു  സത്യപ്രതിജ്ഞ

*1697* : അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം

*1721* : ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം

*1804* :നായർ പട്ടാളം ലഹള

*1812* : കുറിച്യർ ലഹള


*1859* : ചാന്നാർ ലഹള

*1891* ജനുവരി 1: മലയാളി മെമ്മോറിയൽ

*1891* ജൂൺ 3 : എതിർമെമ്മോറിയൽ

*1896* സെപ്റ്റംബർ 3 : ഈഴവമെമ്മോറിയൽ

*1900* : രണ്ടാം ഈഴവമെമ്മോറിയൽ

*1917* : തളിക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോപം

*1919* : പൗര സമത്വ വാദ പ്രക്ഷോപം

*1921* : മലബാർ കലാപം

*1921* : തൃശ്ശൂർ ലഹള (രാജഗോപാലാചാരിക്കെതിരെ )

*1924* : വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം

*1925* : സവർണ ജാഥ

*1925* : കൽ‌പാത്തി ലഹള

*1926* : ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം

*1931* : ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം

*1932* : നിവർത്തന പ്രക്ഷോപം

*1936* നവംബർ 12 : ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരo

*1936* : വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രക്ഷോഭം

*1938* : കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരം

*1940* : മൊഴാറാ സമരം

*1941*  : കയ്യൂർ സമരം

*1942* : കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ്

*1946* : പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം

*1946* : തോൽവിറകു സമരം

*1946* : പല്ലുപറി സമരം

*1946* ഡിസംബർ 20 : കരിവെള്ളൂർ സമരം

*1947* : വിളകൊയ്ത്തു സമരം

*1947* : കലംകെട്ടു സമരം

*1947* : ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം

*1947-48* : പാലിയം സത്യാഗ്രഹം

*1949* : കാവുമ്പായി സമരം

*1957* : ഒരണ സമരം

*1959* ജൂൺ 12 : വിമോചന സമരം

Previous Post Next Post